گچ بر زلفک دار

نقش گچ بر زلفک دار بر زیلو

 نقش گچ بر به احتمال زیاد از نقش گچ بری روی دیوارهای قدیمی برگرفته شده است. زلفک نیز طرح گیسوی شانه زده است که از وسط به طرفین باز شده و تداعی‌گر زلف‌‌هایی است که در دو سوی صورت ریخته شده است. ترکیب این دو، نقش ترکیبی گچ بر زلفک دار را به خود گرفته است که  چندین نمونه از آن در زیلوگالری به  چشم می خورد.